Toetsing Wet natuurbescherming

Voor diverse bedrijfsactiviteiten heeft u op basis van de Wet natuurbescherming toestemming van de Provincie nodig. Provinciale overheden beoordelen uw aanvraag aan de hand van onderzoeksresultaten en berekeningen. Schakel Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs uit Drogeham in voor de uitvoering daarvan. We maken gebruik van onze ruime kennis en expertise. Indien nodig doen we een beroep op de deskundigheid van onze vaste zakenpartners.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit 

Fijnstof is een voorbeeld van een stof die luchtkwaliteit beïnvloedt. Is uw bedrijf van invloed op de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door een groot aantal verkeersbewegingen of productie van fijnstof? Dan heeft dat mogelijk negatieve gevolgen voor uw omgevingsvergunning. In dit soort gevallen vraagt de overheid vaak een luchtkwaliteitsonderzoek om te beoordelen of de wettelijke normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden. Wij voeren dit onderzoek graag voor u uit.

Pietersma & Spoelstra maakt fijnstofberekeningen

Fijnstof komt onder meer vrij uit dierenverblijven. Aan de hand van fijnstofberekeningen bepaalt de gemeente of uw bedrijf aan de norm voldoet en of u een omgevingsvergunning krijgt. Wij voeren deze fijnstofberekening voor u uit met behulp van het programma ISL3a. Laat u deskundig adviseren bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Houd geurhinder binnen de perken

De experts van Pietersma & Spoelstra voeren geurberekeningen uit met behulp van het programma V-stacks. De gemeente beoordeelt aan de hand daarvan of uw bedrijfsactiviteiten geuroverlast veroorzaken die de wettelijke normen overschrijdt. Desgewenst voorzien wij u van deskundig advies om het geurgehalte binnen de normen te houden.

Neem contact met ons op

We brengen uw geluidsproductie in kaart

Geluid speelt een belangrijke rol bij de aanvraag naar uw omgevingsvergunning. Met een onderzoek brengen we de geluidsbelasting van uw bedrijf op de omgeving in beeld. Het verkeer dat van en naar uw bedrijf gaat, maakt ook deel uit van uw geluidssituatie. Dit noemen we de zogenaamde indirecte hinder. Er zijn nog talloze andere factoren die van invloed zijn op de geluidsproductie van uw bedrijf. Onze adviseurs toetsen de resultaten van het onderzoek aan normen van de Wet geluidhinder. Is de geluidsbelasting van uw bedrijf te hoog? Dan zoeken we samen met u naar geluidreducerende oplossingen.
Wilt u meer informatie of advies op maat?

De geluidsoverlast van uw onderneming is van invloed op de toekenning van uw omgevingsvergunning.

Bodemonderzoek in Nederland

Heeft u plannen voor een nieuwe vestiging, uitbreiding van uw onderneming of beëindiging van uw bedrijfsactiviteiten? Dan vraagt de gemeente, of de provincie, in de meeste gevallen om een onderzoek naar de bodemkwaliteit. Ook na calamiteiten, zoals een brand of lekkage, moet u daar rekening mee houden. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is soms bodemonderzoek essentieel. Wij zijn u graag van dienst met de uitvoering van het bodemonderzoek en het opstellen van de rapportage.

Pietersma & Spoelstra uit Drogeham voert bodemonderzoeken uit en rapporteert daarover.

Archeologisch onderzoek

Bij bouwaanvragen en wijzigingen van het bestemmingsplan hebben gemeenten de plicht om uw plannen te toetsen of het belang van de archeologie voldoende mee is gewogen. Wij kunnen in eerste instantie beoordelen in hoeverre de overheid uw plangebied heeft beschemd en welke onderzoeken in uw situatie noodzakelijk zijn. Indien noodzakelijk kunnen wij eventuele aanwezige archeologische waarden van uw plangebied in kaart brengen en afronden met een heldere en eenduidige conclusie, verwerkt in een overzichtelijk en leesbaar rapport.

Drogeham is een dorpje in Friesland.

Stikstofdepositieberekeningen

Uw veehouderij ligt in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, één van de zogenaamde Natura 2000-gebieden. In Friesland zijn dat bijvoorbeeld de gebieden de Alde Feanen, de Bakkeveense Duinen of delen van de Waddenzee. In Groningen heeft onder meer het Lieftinghsbroek deze klassificatie. Het Drentsche Aa-gebied en het Dwingelderveld zijn voorbeelden in de provincie Drenthe. Uw bedrijf stoot ammoniak uit. Dat kan stikstofdepositie op zo’n natuurgebied veroorzaken. Daarom heeft u een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming nodig. Pietersma & Spoelstra maakt deze berekeningen met behulp van het programma Aerius. Wilt u meer informatie of wilt u een berekening laten uitvoeren?

Ecologisch onderzoek

Bij bouwaanvragen, sloopprojecten, de kap van bomen, het dempen van sloten en wijzigingen van het bestemmingsplan. speelt ook de bescherming van planten- en diersoorten een belangrijke rol. Het is daarom raadzaam om in voornoemde gevallen een natuurtoets uit te laten voeren. In de meeste gevallen is een zogenaamde "quickscan" voldoende. Wij kunnen een dergelijk onderzoek voor u verzorgen. Het onderzoek bestaat uit een veldonderzoek waarbij de resultaten worden vastgelegd in een notitie of, indien noodzakelijk, in een uitgebreide rapportage. In de rapportage geven wij aan op welke wijze negatieve effecten kunnen worden vermeden, zodat een conflict met de natuurwetgeving kan worden voorkomen.

Grote kans dat een Groningse veehouder een natuurbeschermingsvergunning moet aanvragen. Neem contact met ons op

Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs
De Sannen 28
9289 HK Drogeham 


LET OP : Postbus vervalt per 1 februari 2020

Postbus 31
9289 ZH Drogeham


KvK

1089736

Telefoon 
0512 36 99 00

Fax

0512 36 99 01

E-mail 
info@psrom.nl


Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.