Onderzoeksrapportages voor bedrijven in Nederland

Voor diverse bedrijfsactiviteiten heeft u een natuurbeschermingswetvergunning of een omgevingsvergunning nodig. Lokale en provinciale overheden beoordelen uw aanvraag aan de hand van onderzoeksresultaten en berekeningen. Schakel Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs uit Drogeham in voor de uitvoering daarvan. We maken gebruik van onze ruime kennis en expertise. Indien nodig doen we een beroep op de deskundigheid van onze vaste zakenpartners.

Onderzoek naar de luchtkwaliteit 

Fijnstof is een voorbeeld van een stof die de lucht verontreinigt. Stoffen die de luchtkwaliteit nadelig beïnvloeden hebben ook een nadelig effect op de gezondheid van mens en dier. Produceert uw bedrijf luchtverontreinigende stoffen, bijvoorbeeld door een groot aantal verkeersbewegingen? Dan heeft dat mogelijk negatieve gevolgen voor uw omgevingsvergunning. In dit soort gevallen vraagt de overheid vaak een luchtkwaliteitsonderzoek om te beoordelen of de wettelijke normen voor luchtkwaliteit niet worden overschreden. Wij voeren dit onderzoek graag voor u uit.

Pietersma & Spoelstra maakt fijnstofberekeningen

Fijnstof komt onder meer vrij uit dierenverblijven. Door te veel fijnstof verslechtert de luchtkwaliteit en dat heeft invloed op de gezondheid van omwonenden. In het ergste zijn geval hart-, long- en vaataandoeningen het gevolg. Aan de hand van fijnstofberekeningen bepaalt de gemeente of uw bedrijf aan de norm voldoet en of u een omgevingsvergunning krijgt. Wij voeren deze fijnstofberekening uit voor u uit met behulp van het programma ISL3a. Laat u deskundig adviseren bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Houd geurhinder binnen de perken

De experts van Pietersma & Spoelstra voeren geurberekeningen uit met behulp van het programma V-stacks. De gemeente beoordeelt aan de hand daarvan of uw bedrijfsactiviteiten geuroverlast veroorzaken die de wettelijke normen overschrijdt. Desgewenst voorzien wij u van deskundig advies om het geurgehalte binnen de normen te houden.

Neem contact met ons op

We brengen uw geluidsproductie in kaart

Geluid speelt een belangrijke rol bij de aanvraag naar uw omgevingsvergunning. Met een onderzoek brengen we de geluidsbelasting van uw bedrijf op geluidgevoelige objecten in de omgeving in beeld. Denk hierbij aan woningen en scholen. Het verkeer dat van en naar uw bedrijf gaat, produceert de nodige decibellen. Er zijn nog talloze andere factoren die van invloed zijn op de geluidsproductie van uw bedrijf. Onze adviseurs toetsen de resultaten van het onderzoek aan normen van de Wet geluidhinder. Is de geluidsbelasting van uw bedrijf te hoog? Dan zoeken we samen met u naar geluidreducerende oplossingen.
Wilt u meer informatie of advies op maat?

De geluidsoverlast van uw onderneming is van invloed op de toekenning van uw omgevingsvergunning.

Bodemonderzoek in Nederland

Heeft u plannen voor een nieuwe vestiging, uitbreiding van uw onderneming of beëindiging van uw bedrijfsactiviteiten? Dan vraagt de gemeente of de provincie in sommige gevallen om een onderzoek naar de bodemkwaliteit. Ook na calamiteiten, zoals een brand of lekkage, moet u daar rekening mee houden. Voor de aanvraag van een natuurbeschermingswetvergunning is bodemonderzoek essentieel. Wij zijn u graag van dienst met de uitvoering van het bodemonderzoek en het opstellen van de rapportage.

Pietersma & Spoelstra uit Drogeham voert bodemonderzoeken uit en rapporteert daarover.

Archeologisch onderzoek

Info volgt binnenkort.

Drogeham is een dorpje in Friesland.

Stikstofdepositieberekeningen

Uw veehouderij ligt in de nabijheid van een beschermd natuurgebied, één van de zogenaamde Natura 2000-gebieden. In Friesland zijn dat bijvoorbeeld de gebieden rondom het Lauwersmeer, het IJsselmeer en de Waddenzee. In Groningen hebben onder meer het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied deze klassificatie. Het Drentsche Aa-gebied en het Dwingelderveld zijn voorbeelden in de provincie Drenthe. Uw bedrijf stoot ammoniak uit. Dat kan stikstofdepositie op zo’n natuurgebied veroorzaken. Daarom heeft u een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Pietersma & Spoelstra maakt deze berekeningen met behulp van het programma Aagro-stacks. Wilt u meer informatie of wilt u een berekening laten uitvoeren?

Ecologisch onderzoek

Info volgt binnenkort.

Grote kans dat een Groningse veehouder een natuurbeschermingsvergunning moet aanvragen. Neem contact met ons op

Pietersma & Spoelstra Ruimtelijke Ordening en Milieuadviseurs
De Sannen 28
9289 HK Drogeham 


Postadres

Postbus 31
9289 ZH Drogeham


KvK

1089736

Telefoon 
0512 36 99 00

Fax

0512 36 99 01

E-mail 
info@psrom.nl


Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.