pietersma & spoelstra

ruimtelijke ordening en milieuadviseurs

Zoek
Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van
9:00 tot 17:00 uur
0512-369900.
info@psrom.nl

Bezoekadres: De Sânnen 28 9289 HK Drogeham

Ruimtelijke ordening & Milieu

thumbnail-ruimtelijke-ordening-en-milieu

Ruimtelijke ordening

Als u plannen hebt en daarvoor een vergunning bij gemeente (of provincie) vraagt, is het van belang of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan dat voor uw perceel geldt. In een bestemmingsplan staan regels die bepalen waarvoor  u uw perceel/grond mag gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor bewoning, voor bedrijvigheid, als restaurant of voor uw boerenbedrijf. Daarnaast bepaalt een bestemmingsplan ook of u de grond mag bebouwen en zo ja,  wat en in welke omvang of grootte er gebouwd mag worden. Kortom: hoe groot mag uw nieuwe woning bijvoorbeeld zijn, hoeveel oppervlakte aan garage of schuurtjes mag u bouwen, mag u als ondernemer een bedrijfswoning bij uw bedrijf bouwen, hoeveel stallen kunt u als boer bouwen en waar moeten de mestplaten op het perceel komen te liggen? Daarnaast is het belangrijk  om te kijken of uw bouwplannen niet in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet

Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan, dan zal de gemeente u meestal vragen om zelf een wijziging van het bestemmingsplan te laten opstellen voor uw perceel. Of u zult een ruimtelijke onderbouwing moeten aanleveren, waarmee u aantoont dat uw plannen acceptabel zijn voor het gebied waarin u deze wilt realiseren. Daarbij komt u regels  tegen die te maken hebben met hinder en overlast, het milieu, beschermde dier- en plantsoorten die op uw perceel of de omgeving daarvan aanwezig zijn, mogelijke archeologische voorwerpen die in de ondergrond van uw perceel kunnen worden aangetroffen, veiligheidsrisico’s e.d. U zult de gemeente moeten overtuigen dat uw plannen aan al deze regels voldoen en binnen de omgevingsvergunning passen.

Om dit goed te kunnen doen, zult u een deskundige moeten inhuren. Bij ons bent u daarvoor aan het goede adres. Onze adviseurs hebben de benodigde kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en alle regelgeving die daarmee te maken heeft. Wij kunnen voor u een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplanherziening verzorgen, al dan niet in combinatie met de omgevingsvergunning die u zult moeten aanvragen.

Milieu

Als ondernemer hebt u bijna altijd te maken met regels op het gebied van milieu, zoals de Natuurbeschermingswet. Uitzonderingen hierop zijn bedrijven in de sfeer van zakelijke, persoonlijke of maatschappelijke dienstverlening. Milieuregels hebben als doel hinder, overlast en vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Er bestaan veel regels voor verschillende onderwerpen. Te denken valt aan geluid, stof, geur, ammoniak, stikstof, bodem, water, veiligheid, luchtkwaliteit, etc. Niet voor iedere ondernemer zijn deze milieuonderwerpen van belang. Dat zal afhankelijk zijn van de activiteiten die u onderneemt.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning-milieu of bij het melden van uw bedrijfsactiviteiten (op basis van het zogenaamde Activiteitenbesluit) kunt u met deze onderwerpen te maken krijgen. De gemeente zal van u willen weten of uw bedrijf op deze gebieden hinder veroorzaakt en zo ja, in welke mate. Om deze informatie te kunnen aanleveren is het vaak nodig om een deskundig onderzoek te laten uitvoeren of een advies te laten opstellen. De resultaten daarvan worden bij uw vergunningaanvraag of melding gevoegd.

Onderzoeksrapportages milieu

De onderzoeken en/of adviezen die u nodig heeft, kunnen wij voor u (laten) uitvoeren. Daarbij maken we gebruik van onze eigen kennis en expertise of schakelen we de deskundigheid in van onze vaste zakenpartners. Zo krijgt u alles uit één hand aangeleverd en zijn wij uw aanspreekpunt voor dit soort zaken.
Voor de hiernaast genoemde onderzoeken kunt u in ieder geval bij ons terecht. Staat wat u zoekt er niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, misschien kunnen we toch iets voor u betekenen.

Producten

 • Bestemmingsplan

  Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, vraagt de gemeente u soms…

  Lees meer »
 • Ruimtelijke onderbouwing

  Ruimtelijke onderbouwing informatie Als uw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, vraagt de…

  Lees meer »
 • Planschade

  Planschade informatie Als u (bouw)plannen hebt, waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig…

  Lees meer »
 • Milieumanagementsysteem

  Milieumanagementsysteem informatie Met behulp van een milieumanagementsysteem kunt u op een systematische manier…

  Lees meer »
 • Milieueffectrapport (MER)

  Milieueffectrapport informatie Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Voor…

  Lees meer »
 • Stikstofdepositieberekeningen

  Stikstofdepositieberekeningen informatie Het uitvoeren van stikstofdepositieberekeningen is vaak nodig voor veehouderijen die in…

  Lees meer »
 • Luchtkwaliteitsonderzoek

  Luchtkwaliteitsonderzoek informatie Behalve fijn stof, zijn er meerdere verontreinigende stoffen die de luchtkwaliteit…

  Lees meer »
 • Fijn stof berekening

  Fijn stof berekening informatie Fijn stof komt onder meer vrij uit dierenverblijven. Teveel…

  Lees meer »
 • Geurberekeningen

  Geurberekeningen informatie Bepaalde bedrijfsactiviteiten veroorzaken geurhinder voor hun omgeving. Om deze geurhinder te…

  Lees meer »
 • Geluidsonderzoek

  Geluidsonderzoek informatie In een onderzoek naar de geluidsproductie wordt de geluidbelasting van uw bedrijf…

  Lees meer »
 • Bodemonderzoek

  Bodemonderzoek informatie Een onderzoek naar de bodemkwaliteit wordt door gemeente of provincie gevraagd bij…

  Lees meer »
 • Tekenwerk

  Tekenwerk informatie Bij uw aanvraag omgevingsvergunning-milieu moet een tekening van uw bedrijf (uw…

  Lees meer »